132 jobs - 0 added today
90457 registered Jobseekers
Recruiting? Call us on 01772 639042
Email me newest jobs similar to this one
about 1 year ago
Simply Recruitment Partner
Salary band: £8 - £9
Location: UK, Wales, Flintshire
Job type: Contract
Business sector: Both
Contact: Simply Recruitment Partner
Category: Kids Clubs Jobs
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As Active Kids Club Assistant, you will be responsible for the supervision of children aged between four and fourteen, ensuring the safety and wellbeing in coaching sessions and during free play.

You will assist and liaise with the Club Supervisor regarding the development and organisation of the activities programme throughout the duration of the scheme whilst welcoming children and supporting them throughout the day. Maintaining a suitable level of discipline at all times, you must ensure all children receive support in terms of day to day routines and that any accidents and incidents are recorded and reported to the Supervisor.

In order to be successful in this role, candidates must possess or be working towards Level 2 in Playwork/Childcare (or equivalent) and have experience of working with four to fourteen year olds. You'll need to have recent, relevant experience of coaching within a sporting environment and ideally hold a current First Aid certificate. Candidates who have the ability to speak Welsh and hold a current Food Hygiene Certificate are highly desirable as are those who have an understanding of Quality Assurance Systems.

The Active Kids Club Assistant is employed on a casual hourly basis.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 31 March 2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cymhorthydd Clwb Plant Egnol
Safle Glannau Dyfrdwy
9.78 yr awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle mewn lleoliadau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Fel Cymhorthydd Clwb Plant Egnol, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio plant 4 - 14 oed, gan sicrhau diogelwch a lles yn y sesiynau hyfforddi ac yn ystod chwarae rhydd.

Byddwch yn cynorthwyo ac yn cysylltu Goruchwyliwr y Clwb ynglyn llunio a threfnu'r rhaglen weithgareddau drwy gydol y cynllun ac yn croesawu plant a'u helpu trwy gydol y dydd. Gan gynnal lefel addas o ddisgyblaeth bob adeg, bydd rhaid i chi sicrhau bod pob plentyn yn cael cymorth gyda'u harferion o ddydd i ddydd a bod unrhyw ddamweiniau a digwyddiadau yn cael eu cofnodi a'u hadrodd i'r Goruchwyliwr.

I lwyddo yn y swydd hon, dylai fod gennych gymhwyster Lefel 2 mewn Gwaith-chwarae / Gofal Plant (neu gymhwyster cyfatebol) neu fod yn gweithio tuag at hynny a bydd gennych brofiad o weithio gyda phlant 4-14 oed. Bydd gofyn i chi fod phrofiad hyfforddi diweddar a pherthnasol mewn amgylchfyd chwaraeon ac yn ddelfrydol bydd gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol. Byddai gallu siarad Cymraeg a bod gennych chi Dystysgrif Hylendid Bwyd cyfredol yn ogystal deall Systemau Sicrhau Ansawdd yn ddymunol iawn.

Cyflogir Cymhorthydd Clwb Plant Egnol yn achlysurol fesul awr.

Gofynnir am Ddatgeliad DBS oddi wrth yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 31 Mawrth 2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Here are some similar jobs for you to consider...


17 days ago
only 11 days until close
Winter Children's Club Manager
Austria, Italy, Switzerland
Any
18 days ago
only 4 days until close
Area Accountant
France
Any
6 days ago
only 22 days until close
Assistant Chalet Manager
UK, Europe (non-UK), Austria, France, Switzerland
19 days ago
only 9 days until close
Deputy Children's Club Manager
Europe (non-UK), Croatia, Portugal, Cyprus, Greece

Email me newest jobs similar to this one

  Back to the top